Všeobecné obchodné podmienky

Uvedené obchodné podmienky sa vzťahujú na zakúpený tovar prostredníctvom internetového obchodu www.kava-patak.sk ,
ďalej platné aj pri ostatných nákupoch uskutočnených na základe objednávky formou e-mailovej korešpondencie, telefonicky či písomne zaslaním objednávky na adresu "predávajúceho".

Predávajúci“ - e-shop www.kava-patak.sk
Kupujúci“ - subjekt,ktorý na základe objednávky uvavrel s „predávajúcim“ kúpnu zmluvu. Uskutočnením objednávky akceptuje Obchodné podmienky „predávajúceho“.
kúpna zmluva“ je potvrdením pre obe zúčastnené strany , kde sa „kupujúci“ zaväzuje zaplatiť dohodnutú sumu v rozsahu objednávky a následnovne „predávajúci „ dodať tovar v dohodnutej lehote.
Vzťah“ kupujúci“ a „ predávajúci“ sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je písomne stanovené inak.

Objednávka - uzatvorenie kúpnej zmluvy
Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.
Objednávku tovaru vytvoríte prostredníctvom e-shopu
www.kava-patak.sk

Po vybavení objednávky a odoslaní zásielky je zaslaná informačná správa na kontaktný e-mail "kupujúceho" udaný kupujúcim, ako jeho kontakt v registrácii.
Vystavením objednávky "kupujúci" akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru vrátane podmienok reklamácie a súhlasí s nimi.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
Poskytnutím údajov k registrácii alebo vyplnením elektronickej objednávky "kupujúci" súhlasí s tým, že predávajúci bude tieto dáta v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov používať.
"Predávajúci" sa zaväzuje, že tieto dáta budú podkladom pre vlastné interné a marketingové potreby a v žiadnom prípade ich nebude odovzdávať tretím osobám.
Miestom dodania tovaru je adresa uvedená "kupujúcim" v objednávkovom formulári.
"Predávajúci" nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym vyplnením údajov "kupujúcim".
"Predávajúci" si môže v jednotlivom, najmä cenovo náročnejšom prípade, vyhradiť právo na vystavenie zálohovej faktúry na objednávaný tovar.
Vlastnícke právo prechádza na "kupujúceho" dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny.
V prípade použitia spôsobu platby bezhotovostným prevodom na účet "predávajúceho" sa ako deň zaplatenia považuje deň pripísania finančných prostriedkov na účet "predávajúceho".

Platobné podmienky
Všetky ceny uvedené v internetovom obchode sú vrátane DPH.
Ceny sú platné v okamihu objednania.
Úhrada objednaného tovaru je možná týmito spôsobmi:
- platba bankovým prevodom
- platba na dobierku
- hotovostná platba

Expedičné lehoty, náklady na dodanie
Dodacia lehota plynie odo dňa doručenia záväznej objednávky. Podmienkou je doručenie všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie dodávky.
Ak je tovar na sklade, zaväzuje sa "predávajúci" expedovať tento tovar alebo odovzdať dopravcovi do 3 pracovných dní.
V prípade, že tovar na sklade nie je, alebo ak nebude možné ho odovzdať prepravcovi do 3 pracovných dní, oznámi "predávajúci" predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný výrobok.
V tomto prípade si vyžiada súhlas kupujúceho.
Dodacia lehota sa považuje za splnenú včas, ak tovar bude pripravený v mieste plnenia k odovzdaniu najneskôr posledný deň dohodnutej alebo dodatočne dohodnutého dodacieho termínu.
Podľa § 13 ods. 1 zákona č. 108/2000 Zb. z.,
podľa ktorého ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodli inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia.

V súčasnej dobe je možné doručiť tovar týmito spôsobmi:
1) osobným odberom rezervovaného tovaru
2) kuriérskou spoločnosťou
3) dobiekouSP

Vrátenie tovaru / Odstúpenie od zmluvy/
V zmysle ustanovenia § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Zb. z.)
má kupujúci – spotrebiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby,
ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom obchode.
Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť.

Tovar prosím zasielajte späť v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený vrátane príslušenstva. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.
Je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote spolu s tovarom zaslaný:
1. list o odstúpení od zmluvy,
2. vyplnený formulár o vrátení tovaru.

Tovar spolu s uvedenými dokladmi zasielajte s textom "Vrátenie tovaru" iba na našu adresu:

Patak Coffee life
Hrachová 16
821 05 Bratislava

Uvedené doklady môžu byť priložené k tovaru. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.
V súlade s § 12 ods. 5 uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
- poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,
- predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela,
ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia.
Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
Zásielku s tovarom odporúčame poistiť.  
Podľa §12 ods. 4 písm. b) zákona č. 108/2000 Zb. z.,
je predávajúci povinný po odstúpení spotrebiteľa od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v termíne do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar.
V prípade nedodania kompletného tovaru alebo inak nedodržaných uvedených podmienok sa termín posúva do doby dodania plnohodnotného tovaru.
V prípade nesplnenia niektorej z uvedených podmienok nebude "predávajúci" akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady "kupujúceho" späť.
Odporúčame telefonicky (0905 827 412) nám oznámiť vrátenie tovaru a dohodnúť ďalší postup.

Záručné podmienky
Ak vykazuje tovar zjavné chyby, najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v porušenom transportnom obale, je "kupujúci" oprávnený tovar neprevziať.
V takom prípade zostáva zachovaný nárok "kupujúceho" na poskytnutie riadneho dodania tovaru, alebo na vrátenie kúpnej ceny.
Záručné podmienky pre konkrétne typy tovaru sú vyhotovené v záručných listoch u každého tovaru.

Reklamácie tovaru
Reklamácia sa uplatňuje v sídle firmy.
Tovar je potrebné doručiť na adresu firmy.
Keď je tovar zasielaný "predávajúcemu" k reklamácii, "kupujúci" si vo vlastnom záujme zabezpečí , aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy daného tovaru.
K reklamovanému tovaru priložte, prosím, doklad o nákupe a zašlite na adresu spoločnosti.
Uveďte tiež  dôvod prečo predmetný tovar reklamujete.
Upozornenie: reklamovaný tovar nezasielajte dobierkou, nebude prevzatý.
Vybavenie reklamácie urýchlite, keď nás na prípadnú chybu upozorníte e-mailom
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , prípadne zavoláte na telefónne číslo 0905 827 412.
V zmysle §18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Zb. z. o ochrane spotrebiteľa predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v sídle firmy.
Po uplynutí termínu na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Podľa §2 písm. m) zákona č. 250/2007 Zb. z. o ochrane spotrebiteľa sa vybavením reklamácie rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku,
výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
Podľa § 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná
vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.
Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Ochrana osobných údajov
"Predávajúci" prehlasuje, že všetky údaje osobnej povahy (meno, priezvisko, tel. čísla, e-mailovú adresu a poštovú adresu) sú dôverné,
budú použité iba pre internú potrebu e-shopu a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe alebo zneužité.
Osobné informácie sú zhromažďované z obchodných, logistických, štatistických a marketingových dôvodov.
Pri nakladaní s osobnými dátami sa e-shop www.kava-patak.sk zaväzuje riadiť zákonom č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov.
"Kupujúci" využívaním služieb e-shop-u dáva súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Pri registrácii sú požadované základné informácie "kupujúceho", ktoré sa ďalej dopĺňajú pri prevedení objednávky.
"Kupujúci" má právo požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy (zrušenie registrácie) a to písomnou formou na e-mail
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Prístup registrovaným "kupujúcich" do e-shopu a možnosť objednávok sú chránené prístupovým heslom, ktoré pozná len registrovaný "kupujúci".
Preto, prosíme, nenechávajte toto heslo voľne prístupné ostatným osobám, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu a následne k zneužitiu Vašej registrácie a Vašich údajov.
Za zneužitie prístupového hesla predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť.
Uvedené fotografie a popisy majú informatívny charakter a nemusia zodpovedať skutočnosti.

Rýchle kontakty

logo 01Patak COFFEE LIFE
Hrachová 16
821 05  Bratislava
Otvorené v pracovných dňoch 9:00 - 18:00 hod.

Navštívte aj naše stránky:
Paták COFFEE LIFE predaj kávovarov Servis kávovarov

Zobraziť Paták COFFEE LIFE na väčšej mape